Hỗ trợ luật: Bảo hiểm bệnh nghề nghiệp

Bản chất của các công việc, địa điểm hoặc quy trình cụ thể liên quan đến việc làm của người lao động có thể gây ra hoặc góp phần vào sự phát triển của bệnh tật hoặc bệnh tật hoặc làm trầm trọng thêm hoặc đẩy nhanh căn bệnh đã có từ trước.
Nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh hoặc bệnh tật có thể do nơi làm việc hoặc điều kiện làm việc của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý.

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên trách có thể nói chuyện với bạn và tư vấn cho bạn về các quyền của bạn liên quan đến một loạt các bệnh nghề nghiệp bao gồm:
• Khiếu nại liên quan đến amiăng
• Yêu cầu bồi thường liên quan đến bệnh bụi phổi silic
• Lính cứu hỏa và Bồi thường cho Thương tật Cá nhân
• Phơi nhiễm hoặc nghi ngờ phơi nhiễm với các nguy cơ trong quá trình làm việc.